Retningslinjer for mundtlig prøve på DMJX via Microsoft Teams

Retningslinjer for mundtlig prøve på DMJX via Microsoft Teams

 

En vejledning til studerende

 

Baggrund

På baggrund af dispensation udstedt af Uddannelses- og forskningsministeriet den 19. marts

2020, kan der gennemføres prøve med mundtlig besvarelse som videokonference eller ved

brug af andre tekniske foranstaltninger UDEN tilsynsførende:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har derfor besluttet midlertidigt at dispensere fra

kravet om at udpege eller godkende en tilsynsførende, som skal være ved den studerende

under prøven, til disse mundtlige prøver, henset til den usædvanlige og helt ekstraordinære

situation, som p.t. pågår på grund af smitterisikoen ved COVID-19, så institutionerne herved

opnår en større fleksibilitet i forhold til planlægningen af afvikling af de mange forestående

mundtlige prøver. Kravene til sikkerhedsforanstaltninger i øvrigt er uændret.

Dispensationen gælder fra d.d. og til og med udgangen af juni 2020.

 

Microsoft Teams

DMJX bruger Microsoft Teams til afvikling af mundtlige prøver. Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om den mundtlige prøve afholdes online eller som en almindelig mundtlig prøve. Men der er alligevel et par opmærksomhedspunkter, når prøven afholdes via Teams.

Vejledning til brug af Teams

https://faq.dmjx.dk/index.php/dwkb/online-eksamen-paa-dmjx-teknik-dk-ansat-stud/

 

 

Prøvens forløb

  1. Din modtager en kalenderinvitation eller et link i din dmjx mail fra din underviser/eksaminator (se vejledning). Du bør tjekke video og lyd med din underviser forud for selve eksaminationen – fx et par dage før. Inden prøven påbegyndes, oprettes videoforbindelse, og lyd og billede kontrolleres.
  2. Du skal derefter udveksle telefonnumre med eksaminator og censor, så I kan få kontakt, hvis der skulle opstå tekniske udfordringer undervejs. 
  3. Du vil derefter blive bedt om at vise ID (med billede) – fx kørekort, studiekort eller anden form for anerkendt ID.
  4. Dit webkamera/video skal være indstillet således, at eksaminator og censor føler sig sikre på, at du er alene og i lokalet. Du kan på opfordring fx blive bedt om at dreje kameraet rundt i lokalet.
  5. Prøven afholdes som en traditionel prøve. Eksaminator og censor skal eksaminere og bedømme prøven efter gældende regler.
  6. Prøven er stadig offentlig. Men det skal aftales med studieadministrationen forud for eksamensafviklingen, hvis andre ønsker at overvære eksamen. Ved mistanke om snyd, vil prøven blive afbrudt. Se disciplinære foranstaltninger for konsekvenser ved snyd.
  7. Prøven må ikke optages. Ved mistanke om snyd, vil prøven blive afbrudt. Se disciplinære foranstaltninger for konsekvenser ved snyd.
  8. Efter prøven og forud for voteringen vil eksaminator og censor orientere dig om, hvordan du skal forholde dig under selve voteringen. Se vejledningen for de to muligheder, de kan vælge under votering.
  9. Efter voteringen vil du modtage bedømmelsen, mens I alle kan se hinanden.

 

Hvis der opstår tekniske problemer eller andre forstyrrelser under prøven, træffer

eksaminator beslutning om:

● at prøven kan fortsætte, fx hvis billedet forsvinder, men det findes forsvarligt at

fortsætte uden billede, eller hvis der kun er tale om få eller kortvarige nedbrud, som

ikke forstyrrer prøvens afvikling væsentligt

 

● at prøven skal afsluttes, fx hvis der kun er kort tid tilbage af prøven, og

eksaminator vurderer, at der kan gives en korrekt bedømmelse på det foreliggende

grundlag

 

● at prøven kan udsættes, indtil de øvrige studerende har været eksamineret den

pågældende dag på samme måde, som hvis du var kommet for sent til en almindelig

mundtlig prøve

 

● at prøven afbrydes, fx hvis der er tale om langvarig eller gentagne nedbrud, som

forstyrrer prøvens afvikling i så væsentlig grad, at det ikke er muligt at foretage en

korrekt bedømmelse

 

Du vil blive informeret i telefonen om den beslutning, der er truffet.

Hvis du er uenig i den beslutning, der træffes, kan du på sædvanlig vis indgive en

eksamensklage.

 

Hvis prøven ikke kan gennemføres

Det er som udgangspunkt dit eget ansvar, at prøven kan gennemføres, så det er vigtigt, at

du gør, hvad du kan, for at den kan gennemføres uden problemer.

 

Hvis prøven af tekniske årsager ikke kan gennemføres online, og det skyldes, at dit udstyr

eller din internetforbindelse fejler, vil det tælle som et brugt prøveforsøg, på samme måde

som hvis du f.eks. kom for sent til en mundtlig eksamen på din uddannelse, fordi din cykel

punkterede på vejen, eller bussen var forsinket.

 

Hvis du reelt er kommet for sent til prøven, har du også brugt et prøveforsøg. Vurderer eksaminator og censor, at der er mulighed for det, kan du bruge dit næste prøveforsøg som den sidste eksaminand samme dag. 

 

Hvis forbindelsen afbrydes på grund af eksaminator og censors tekniske forhold, annulleres prøven, og du har ikke brugt et prøveforsøg.

 

Hvis forbindelsen afbrydes som følge af landsdækkende nedbrud, annulleres prøven, og du har ikke brugt et prøveforsøg. 

 

Ved enhver tvivl kontakter eksaminator studieadministrationen (relevant studiekoordinator).

 

Forløb efter prøven

 

Du kan klage over tekniske problemer ved prøven. I en sådan klagesag, lægges der vægt på eksaminator og censors notater angående de tekniske forhold.

 

DMJX har valgt en lempelig praksis i forhold til dispensationsansøgninger om 4.

prøveforsøg. Det betyder, at eventuelle IT problemer under prøven vil indgå positivt i

vurderingen, såfremt du bliver nødt til at ansøge om et 4. forsøg. Du kan dog blive bedt om

at fremvise dokumentation i forbindelse med en ansøgning om et 4. prøveforsøg.

 

Support

Hvis du har tekniske problemer eller spørgsmål, kan du kontakte din studiekoordinator.

 

 

Senest ændret: tirsdag den 26. maj 2020, 15:24