Klage til kvalifikationsnævnet

Information til studerende:

Du kan klage til Kvalifikationsnævnet over en meritafgørelse truffet af din uddannelsesinstitution

Læs denne artikel, hvis du har søgt merit for dansk eller udenlandsk uddannelse og er utilfreds med din uddannelsesinstitutions meritafgørelse. For så kan du måske klage til Kvalifikationsnævnet.

Hvad er Kvalifikationsnævnet?

Kvalifikationsnævnet er en uafhængig klageinstans. Nævnet har sekretariat hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse, en styrelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Nævnet behandler klager over forskellige typer af afgørelser truffet af danske uddannelsesinstitutioner i sager om merit og forhåndsmerit for dansk og udenlandsk uddannelse

Hvordan klager du?

Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du stile klagen til Kvalifikationsnævnet, men sende den til den uddannelsesinstitution, som har truffet meritafgørelsen, således at den får mulighed for at vurdere sagen på ny. Hvis institutionen helt eller delvist fastholder afgørelsen, sender den klagen videre til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse. Kvalifikationsnævnet vurderer derefter din klage og sender dig et svar inden for 3-4 uger efter sagen er fuldt oplyst. Der er en klagefrist på 4 uger. Din uddannelsesinstitution er forpligtet til at give dig vejledning i klageproceduren, herunder klagefrist. Kvalifikationsnævnet kan se bort fra klagefristen, hvis du ikke har fået korrekt klagevejledning. Kvalifikationsnævnet tager kun stilling til selve afgørelsen, dvs. spørgsmålet om, hvor meget eller lidt merit der kan gives på uddannelsen. Kvalifikationsnævnet behandler altså ikke klager over retlige forhold.

Hvem består Kvalifikationsnævnet af?

Nævnet består af en formand, som er jurist, samt en række sagkyndige medlemmer, som tilsammen har sagkundskab inden for alle de uddannelsesområder, som Kvalifikationsnævnet behandler sager indenfor.

Tidligere afgørelser

Kvalifikationsnævnets hjemmeside kan du se de klager, nævnet har modtaget og de afgørelser, der er truffet siden 2007 

Yderligere information

Du kan finde mere information om Kvalifikationsnævnet og dine klagemuligheder ved at gå ind på https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/klager-over-merit/om-naevnet

Disse klager behandles

Du kan blandt andet klage til Kvalifikationsnævnet, hvis du er indskrevet ved, optaget på eller har søgt optagelse på en uddannelse der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet., og hvis afgørelsen, du ønsker at klage over, vedrører:

Ÿ  merit for udenlandsk uddannelse

Ÿ  merit for dansk uddannelse

Ÿ  forhåndsmerit for et kommende uddannelsesforløb i udlandet

Ÿ  forhåndsmerit for et kommende uddannelsesforløb ved en anden dansk uddannelsesinstitution

 

På uddannelser, som er omfattet af universitetsloven, kan du ikke klage til Kvalifikationsnævnet over merit på baggrund af danske uddannelseskvalifikationer eller forhåndsmerit (for både danske og udenlandske kvalifikationer). Her skal klagen i stedet rettes til meritankenævnet for universitetsuddannelser (jf. meritankenævnsbekendtgørelsen).   

Nævnet behandler også afgørelser om anerkendelse af realkompetence. Dette gælder eksempelvis i forhold til diplomuddannelser og almengymnasiale fag. Som eksempler på uddannelser, som Kvalifikationsnævnet har behandlet merit- og realkompetenceklager over, kan nævnes:

Ÿ  meritlæreruddannelsen

Ÿ  pædagoguddannelsen

Ÿ  diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning

Ÿ  diplomuddannelsen i ledelse

 

 

Senest ændret: tirsdag den 7. august 2018, 13:47