Forhåndsgodkendelse ved studier uden for DMJX - 3. og 4. sem (ny studieordning)

3. og 4. semester ved andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller udlandet

De studerende på Journalist- og Fotojournalistuddannelsen kan erstatte 3. eller 4. semester ved studier uden for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvis indholdet efter skolens vurdering er relevant og på mindst samme faglige niveau og med samme arbejdsbyrde som 3./4. semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Det er studieadministrationen, der i samarbejde med de relevante faglige ledere vurderer, om et eller flere fag ved en anden uddannelsesinstitution kan godkendes.

Der kan studeres ved alle videregående uddannelser i Danmark. Studerende, der ønsker at følge fag på en videregående uddannelse i Danmark, skal selv tage kontakt til det pågældende institut og søge om optagelse.

Der kan studeres ved alle anerkendte, videregående uddannelser i udlandet. Også her skal den studerende selv søge om optagelse. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har dog faste aftaler med en række udenlandske universiteter, hvor der gælder særlige regler om optagelse og til dels om fagsammensætning. Spørg International Afdeling.

De eksamener, der er knyttet til det eller de fag, den studerende følger, skal bestås for, at meritten kan overføres. Studieadministrationen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra dette krav, men aldrig med tilbagevirkende kraft.

Den studerende skal efterfølgende indsende en evaluering af sit ophold. Efter godkendelsen lægges evalueringen i denne mappe under Studieservice, hvor andre studerende har mulighed for at læse den.

Tidsfrister:

Ansøgning om forhåndsgodkendelse skal sendes til studieadministrationen senest 1. maj eller 1. november i det forudgående semester med en beskrivelse af det eller de fag, der skal følges.

Du søger om forhåndsgodkendelse ved at sende en mail med samtlige nedenstående informationer til dmjx@dmjx.dk:

Uddannelse:
Semester:
Studienr.:
Navn:
Institution i udlandet:
Start og slutdato for udveksling:
Nummerkode/titel/point/credits samt fagbeskrivelse på ønskede fag:

I praksis vil studie – og undervisningsplan på det andet uddannelsessted ofte være usikker på ansøgningstidspunkt, og det er så den studerendes eget ansvar at søge en ny godkendelse, hvis der sker ændringer i forhold til forhåndsgodkendelsen.

Det skal understreges, at det hele vejen igennem er den studerendes eget ansvar at procedurerne overholdes:

  • At den studerende faktisk kan optages på det eller de fag, vedkommende søger.
  • At der indhentes en godkendelse fra studieadministrationen på de fag, der faktisk følges.
  • At evaluering og eksamensbevis fremsendes til studieadministrationen til endelig godkendelse.

Bemærk: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal have dokumentation for eksamener m.v. for at kunne meritoverføre fagene. Hvis den studerende søger udveksling på 4. semester, er det vigtigt, at den studerende er opmærksom på, at dokumentationen skal være i hus for at kunne gå i praktik – jvf. studieordningens spærreregler om, at alt skal være bestået før praktiktiden. Hvis der er problemer med at bestå/indhente dokumentation, skal den studerende hurtigst muligt kontakte studieadministrationen, da Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ikke rykker den studerende eller den anden uddannelsesinstitution for de relevante papirer.

Omfang af fag:

På både 3. og 4. semester skal den studerende læse fag svarende til 30 ECTS.

ECTS – European Credit Transfer System – er et mål for den relative arbejdsbyrde ved et fag. Et semesters fuldtidsstudium beregnes normalt som 15 ugers arbejde med 2 ECTS for hver uge. Det vil sige, at et semester normalt beregnes til 30 ECTS, og et årsværk er dermed på 60 ECTS. De fleste europæiske uddannelsesinstitutioner har efterhånden fået skrevet ECTS-systemet ind i deres studieplaner.

I Storbritannien og New Zealand bruger de credit hours – her er kravet 60 credit hours.

I Australien er der forskellige credit systemer i øst og vest i Australien, og USA og Canada regner også på en anden måde.

Omregningsfaktoren på de enkelte udenlandske uddannelsesinstitutioner fremgår af arket over tidligere forhåndsgodkendte fag.

Indhold i fag:

Med mindre du har en BA eller mere fra tidligere studier, vil hverken danske eller udenlandske uddannelsessteder som udgangspunkt ikke give dig lov at følge andet end BA-fag (undergraduate studies).

Det er muligt at søge inden for alle de fagområder, en journalist kan komme til at behandle. Ofte vil studerende i udlandet læse i hvert fald nogle fag, der giver indsigt i værtslandets (eller verdens) politiske, økonomiske, historiske og kulturelle forhold. Dem godkender vi.

PR, psykologi, virksomhedsorganisation, æstetik m.v. er i orden, hvis niveauet er højt nok. 

Fag som medieteori, samfundsfag og jura accepteres kun, hvis de tydeligvis ligger på et højere niveau end undervisningen på Journalist- og Fotojournalistuddannelsen.

I det hele taget gælder det, at du ikke kan læse et fag, du allerede har haft på din uddannelse. Hvis du læser et (foto)journalistisk fag, skal niveauet svare til, at du går på uddannelsens 3. eller 4. semester, dvs. at fagene kan ikke være på begynder niveau. Vi godkender altså nyhedsforløb, reportage, portrætskrivning, feature, analyserende journalistik osv., men kun hvis niveauet ligger over det, du har lært på 1. og 2. semester (og 3. semester med, hvis du søger ud på 4. semester).

Du kan heller ikke læse fag, der ligger senere på din uddannelse, som en obligatorisk del af Journalistuddannelsen. Dog: På 7. semester skal du vælge mellem to fag: Journalistisk Entrepreneurship og Videnskabsteori. Det betyder, at lige de to fag kan læses som udveksling på 3. eller 4. semester, men på den betingelse, at du på 7. semester vælger det andet fag. Du giver altså afkald på valgfriheden, når du kommer til 7. semester.

Vær også opmærksom på, at vi ved vurderingen af (foto)journalistiske fag lægger vægt på, at de fokuserer på et fagligt indhold frem for tekniske færdigheder. Et kursus i fototeknik og Photoshop bliver ikke godkendt, ej heller et kursus i InDesign. Som udgangspunkt godkender vi heller ikke et medieforløb, der er beregnet for begyndere i dette medium – med mindre den studerende ikke har mødt dette medium på studiet her på højskolen.

På amerikanske universiteters fagbeskrivelser står der et trecifret tal, hvoraf det første ciffer angiver niveauet (mens de to sidste er irrelevante). Som udgangspunkt godkender vi kun journalistiske fag på niveau 2(00) eller derover.

Vi afviser altid fag som selvforsvar, yoga, sangkor og frivilligt velgørenhedsarbejde.

På Studieservice ligger en oversigt over tidligere godkendte fag, inddelt efter både land og uddannelsesinstitution og gældende for de studerende, der tidligere har søgt udveksling på 7. og 8. semester. Listen kan bruges som inspiration også for udveksling på 3. og 4. semester, dog skal I være opmærksomme på, at vi ændrer kravene til niveauet på de journalistiske fag, når der søges på 3. eller 4. semester. Der vil blive opbygget en tilsvarende liste over godkendte fag på 3. og 4. semester. Bemærk, at oversigterne kun er vejledende. De justeres løbende, og da fag kan ændre indhold, kan et tidligere godkendt fag blive afvist.

 

Senest ændret: tirsdag den 26. maj 2020, 17:51