Forhåndsgodkendelse ved studier uden for DMJX - 5. semester

5. semester ved andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller udlandet

De studerende kan erstatte fag på 5. semester på Kommunikationsuddannelsen ved studier uden for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvis indholdet efter skolens vurdering er relevant og på mindst samme faglige niveau og med samme arbejdsbyrde som på 5. semester på Kommunikationsuddannelsen.

Det er studieadministrationen, der i samarbejde med uddannelseslederen vurderer, om et eller flere fag ved en anden uddannelsesinstitution kan godkendes.

Der kan studeres ved alle videregående uddannelser i Danmark, der udbyder internationale forløb. Studerende, der ønsker at følge fag på en videregående uddannelse i Danmark, skal selv tage kontakt til det pågældende institut og søge om optagelse.

Der kan endvidere studeres ved alle anerkendte, videregående uddannelser i udlandet. Også her skal den studerende selv søge om optagelse. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har dog faste aftaler med en række udenlandske universiteter. Hvis den studerende ønsker at søge optagelse på en af disse partnerinstitutioner, skal den studerende være opmærksom på, at der gælder særlige regler for optagelse og for ansøgningsprocessen. Mere information herom kan fås hos International Afdeling.

De eksamener, der er knyttet til det eller de fag, den studerende følger, skal bestås for at faget kan meritoverføres. Studieadministrationen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra dette krav, men dispensation skal søges og tildeles forud for studiestart.

Den studerende skal efterfølgende indsende en evaluering af sit ophold. Efter godkendelsen bliver evalueringen lagt på skolens intranet, hvor andre studerende har mulighed for at læse den. Du vil sammen med din forhåndsgodkendelse modtage et link til den evalueringsskabelon, du skal bruge.

Tidsfrister:

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag skal sendes til studieadministrationen senest 1. maj eller 1. november i det forudgående semester med en beskrivelse af det eller de fag, der skal følges.

Du søger om forhåndsgodkendelse ved at sende en mail med samtlige nedenstående informationer til dmjx@dmjx.dk:

Uddannelse:
Semester:
Studienr.:
Navn:
Institution i udlandet:
Start og slutdato for udveksling:
Nummerkode/titel/point/credits samt fagbeskrivelse på ønskede fag
Motivation for de enkelte fag (kort)

I praksis vil studie – og undervisningsplan på det andet uddannelsessted ofte kun være vejledende på ansøgningstidspunktet, og det er så den studerendes eget ansvar at søge en ny godkendelse, hvis der sker ændringer i forhold til forhåndsgodkendelsen.

Det skal understreges, at det er den studerendes eget ansvar at procedurerne overholdes:

  • At den studerende faktisk kan optages på det eller de fag, vedkommende søger.
  • At der indhentes en forhåndsgodkendelse fra Studieadministrationen på de fag, der faktisk følges.
  • At evaluering og eksamensbevis fremsendes til Studieadministrationen til endelig godkendelse.

Bemærk: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal have dokumentation for eksamener m.v. for at kunne godkende en meritoverførsel af fagene. Dokumentation skal fremsendes senest 1. marts/1. september.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole rykker ikke den studerende eller den anden uddannelsesinstitution for de relevante papirer.

Omfang af fag:

5. semester på Kommunikationsuddannelsen tæller 30 ECTS fordelt på fire fag

1) Krise- og forandringskommunikation (15 ECTS)

2) Cross Media (5 ECTS)

3) Mikro- og makroøkonomi (5 ECTS)

4) Oplevelseskommunikation (5 ECTS)

Ved studieophold et andet sted skal den samlede arbejdsbyrde ligge på samme niveau, det vil sige 30 ECTS.

ECTS – European Credit Transfer System – er et mål for den relative arbejdsbyrde ved et fag. Et semesters fuldtidsstudium beregnes normalt som 15 ugers arbejde med 2 ECTS for hver uge. Det vil sige, at et semester normalt beregnes til 30 ECTS, og et årsværk er dermed på 60 ECTS.

De fleste europæiske uddannelsesinstitutioner har skrevet ECTS-systemet ind i deres studieplaner. Så ved studier i Danmark eller resten af Europa er kravet 30 ECTS, svarende til et halvt årsværk.

Nogle lande arbejder med andre former for point. De skal omregnes til ECTS i forbindelse med godkendelsen af faget. I Storbritannien og New Zealand bruger de fx credit hours – her er kravet 60 credit hours. I Australien er der forskellige credit systemer i øst og vest i Australien, så der må du undersøge, hvordan det ser ud, hvor du er. USA og Canada regner også  på en anden måde. Her er kravet til afløsning 15 credit hours.

Men – du kan hurtigt selv regne ud, hvor mange ECTS/credit hours du skal have. Find ud af, hvad et årsværk er, der hvor du skal læse, og divider med to. Så har du det krævede antal ECTS/credit hours.

Indhold i fag:

Der er intet krav om, at de valgte fag skal være identiske med de fag, der kan følges på 5. semester på Kommunikationsuddannelsen. Men du kan ikke læse et fag, du allerede har haft på Kommunikationsuddannelsen, medmindre det er på et højere niveau. Og hvis du læser et kommunikationsfagligt fag, skal niveauet svare til, at du går på uddannelsens 5. semester. Altså skal faget have et meget højt niveau.

Med mindre du har en BA eller mere fra tidligere studier, vil danske eller udenlandske uddannelsessteder som udgangspunkt ikke give dig lov at følge andet end BA-fag, (undergraduate studies).

Du kan kun få godkendt internationale forløb, der læses på et fremmedsprog.

Det er muligt at søge inden for alle de fagområder, der grænser op til kommunikation som fagfelt, og som kan bidrage til en specialisering af din kommunikationsfaglige profil. Endvidere er det muligt at søge inden for andre fagområder, der sammen med kommunikation danner en relevant tværfaglighed eller et fagområde, hvor kommunikationsfaget optræder som oplagt mediator. Ofte vil studerende i udlandet læse nogle fag, der giver indsigt i værtslandets (eller globale) politiske, økonomiske, historiske og kulturelle forhold. De fag bliver godkendt.

Generelt gælder det, at de ansøgte fag skal være på et niveau, der kan accepteres. Fag som medieteori, samfundsfag og jura accepteres kun, hvis de tydeligvis ligger på et højere niveau end undervisningen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Vær også opmærksom på, at vi ved vurderingen af fag lægger vægt på, at de fokuserer på et fagligt indhold frem for tekniske færdigheder. Et kursus i fototeknik bliver ikke godkendt, ej heller et kursus i InDesign eller andre layoutprogrammer.

Fag som selvforsvar, yoga, sangkor og frivilligt velgørenhedsarbejde bliver ikke godkendt.

På studieservice ligger en oversigt over tidligere godkendte fag. Fagene er inddelt efter både land og uddannelsesinstitution. Oversigten justeres løbende, og da fag kan ændre indhold, kan et tidligere godkendt fag blive afvist.

Oktober 2012
Sabrina Speiermann

Senest ændret: tirsdag den 26. maj 2020, 17:54