Forhåndsgodkendelse ved studier uden for DMJX - 7. og 8. sem (gl. studieordning)

7. og 8. semester ved andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller udlandet

De studerende på Journalist- og Fotojournalistuddannelsen kan erstatte dele af enten 7. eller 8. semester ved studier uden for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvis indholdet efter skolens vurdering er relevant og på mindst samme faglige niveau og med samme arbejdsbyrde som 7./8. semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Det er Studieadministrationen, der i samarbejde med de relevante faglige ledere vurderer, om et eller flere fag ved en anden uddannelsesinstitution kan godkendes.

Der kan studeres ved alle videregående uddannelser i Danmark. Studerende, der ønsker at følge fag på en videregående uddannelse i Danmark, skal selv tage kontakt til det pågældende institut og søge om optagelse.

Der kan studeres ved alle anerkendte, videregående uddannelser i udlandet. Også her skal den studerende selv søge om optagelse. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har dog faste aftaler med en række udenlandske universiteter, hvor der gælder særlige regler om optagelse og til dels om fagsammensætning. Spørg International Afdeling.

De eksamener, der er knyttet til det eller de fag, den studerende følger, skal bestås for at meritten kan overføres. Studieadministrationen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra dette krav, men aldrig med tilbagevirkende kraft.

Den studerende skal efterfølgende indsende en evaluering af sit ophold. Efter godkendelsen lægges evalueringen i denne mappe under Studieservice, hvor andre studerende har mulighed for at læse den.

Tidsfrister:

Ansøgning om forhåndsgodkendelse skal sendes til uddannelsesadministrationen senest 1. maj eller 1. november i det forudgående semester med en beskrivelse af det eller de fag, der skal følges.

Du søger om forhåndsgodkendelse ved at sende en mail med samtlige nedenstående informationer til dmjx@dmjx.dk:

Uddannelse:
Semester:
Studienr.:
Navn:
Institution i udlandet:
Start og slutdato for udveksling:
Nummerkode/titel/point/credits samt fagbeskrivelse på ønskede fag:

I praksis vil studie – og undervisningsplan på det andet uddannelsessted ofte være usikker på ansøgningstidspunkt, og det er så den studerendes eget ansvar at søge en ny godkendelse, hvis der sker ændringer i forhold til forhåndsgodkendelsen.

Det skal understreges, at det hele vejen igennem er den studerendes eget ansvar at procedurerne overholdes:

  • At den studerende faktisk kan optages på det eller de fag, vedkommende søger.
  • At der indhentes en godkendelse fra Studieadministrationen på de fag, der faktisk følges.
  • At evaluering og eksamensbevis fremsendes til Studieadministrationen til endelig godkendelse.

Bemærk: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal have dokumentation for eksamener m.v. for at kunne meritoverføre fagene og godkende opholdet. Hvis du skriver bachelorprojekt i en gruppe, skal dette være på plads inden valg af medie og vejleder – jvf. studieordningens spærreregler samt reglerne for bachelorprojektet. For studerende, der er op udvekslingsophold i Tyskland, hvor semestrene er forskudte, kan der dog dispenseres for denne regel.

For studerende, der skriver alene, skal alle fag være bestået, før man kan melde sig til bachelorprojektet. Dokumentationen skal sendes til studieadministrationen i god tid inden mundtlig eksamen.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole rykker ikke den studerende eller den anden uddannelsesinstitution for de relevante papirer.

Omfang af fag:

7. semester:

De fag, der kan erstatte fag på 7. semester på Journalist- og Fotojournalistuddannelsen tæller 25 ECTS (Medieteori, der tæller 5 ECTS, kan ikke erstattes, men vil fra foråret 2014 kunne tages som et e-læringsforløb).

8. semester

De fag, der kan erstatte fag på 8. semester på Journalist- og Fotojournalistuddannelsen tæller 15 ECTS, da bachelorprojektet på 15 ECTS ikke kan erstattes. (undtaget dog Europe in the World Programmet, der erstatter både 7. og 8. semester inklusiv BA-projekt. Se mere på www.EuropeintheWorld.com).

For begge semestre gælder, at ved studieophold andre steder skal den samlede arbejdsbyrde ligge på mindst samme niveau, det vil sige på 15 eller 25 ECTS.

ECTS – European Credit Transfer System – er et mål for den relative arbejdsbyrde ved et fag. Et semesters fuldtidsstudium beregnes normalt som 15 ugers  arbejde med 2 ECTS for hver uge. Det vil sige, at et semester normalt beregnes til 30 ECTS, og et årsværk er dermed på 60 ECTS. De fleste europæiske uddannelses-institutioner har efterhånden fået skrevet ECTS-systemet ind i deres studieplaner.

Så ved studier i Danmark eller resten af Europa er kravet 15 eller 25 ECTS. I Storbritannien og New Zealand bruger de credit hours – her er kravet 30 eller 50 credit hours.

I Australien er der forskellige credit systemer i øst og vest i Australien, så der må du undersøge, hvordan det ser ud, hvor du er. USA og Canada regner også  på en anden måde. Her er kravet til afløsning 7,5 eller 12,5 credit hours.

Indhold i fag:

Med mindre du har en BA eller mere fra tidligere studier, vil hverken danske eller udenlandske uddannelsessteder som udgangspunkt ikke give dig lov at følge andet end BA-fag (undergraduate studies).

Det er muligt at søge inden for alle de fagområder, en journalist kan komme til at behandle. Ofte vil studerende i udlandet læse i hvert fald nogle fag, der giver indsigt i værtslandets (eller verdens) politiske, økonomiske, historiske og kulturelle forhold. Dem godkender vi.

PR, psykologi, virksomhedsorganisation, æstetik m.v. er i orden, hvis niveauet er højt nok. 

Fag som medieteori, samfundsfag og jura accepteres kun, hvis de tydeligvis ligger på et højere niveau end undervisningen på Journalist- og fotojournalistuddannelsen.

I det hele taget gælder det, at du ikke kan læse et fag, du allerede har haft på din uddannelse. Hvis du læser et (foto)journalistisk fag, skal niveauet svare til, at du går på uddannelsens sidste semester, dvs. fagene skal have et meget højt niveau.

Vær også opmærksom på, at vi ved vurderingen af (foto)journalistiske fag lægger vægt på, at de fokuserer på et fagligt indhold frem for tekniske færdigheder. Et kursus i fototeknik og Photoshop bliver ikke godkendt, ej heller et kursus i InDesign. Vi godkender heller ikke et medieforløb, der er beregnet for begyndere i dette medium – heller ikke selv om det for den studerende kan være et nyt medium.

Vi godkender som udgangspunkt ikke nyhedsforløb. Vi godkender ikke reportage- og featureskrivning, med mindre det udtrykkeligt er avanceret. Men vi godkender ’Advanced broadcasting’, klummeskrivning, kommentarer og kreativ skrivning – afhængigt af niveauet.

På amerikanske universiteters fagbeskrivelser står der et trecifret tal, hvoraf det første ciffer angiver niveauet (mens de to sidste er irrelevante). Som udgangspunkt godkender vi kun journalistiske fag på niveau 3(00) eller derover.

Vi afviser altid fag som selvforsvar, yoga, sangkor og frivilligt velgørenhedsarbejde.

På Studieservice ligger en oversigt over godkendte fag, inddelt efter både land og uddannelsesinstitution. Bemærk, at oversigten kun er vejledende. Den justeres løbende, og da fag kan ændre indhold, kan et tidligere godkendt fag blive afvist.

Bachelorprojekt:

Studerende, der læser 8. semester uden for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, opfordres til at deltage i orienteringsmøde om bachelorprojektet, mens de går på 7. semester.

Studier ved andre uddannelsessteder afsluttes somme tider så sent, at de lapper ind over Journalist- og Fotojournalistuddannelsens BA-terminer. For studerende, der skriver i gruppe til bachelorprojektet, skal alle fag skal være bestået, og opholdet godkendt, før man kan melde sig til bachelorprojektet (dog kan studerende på ophold i Tyskland søge om dispensation). Det kan betyde, at man er henvist til at gå til bachelorprojekt i re- og sygeeksamensterminen.

Der er et særligt problem for studerende, der kommer sent hjem og vil lave BA-projekt på tv: Journalistuddannelsen kan ikke stille kameraer og redigeringsudstyr til rådighed i den gængse re- og sygeeksamensperiode – alt udstyr er i brug til undervisning på det tidspunkt. Kontakt i givet fald tv-afdelingen for nærmere oplysninger.

Senest ændret: tirsdag den 26. maj 2020, 17:52