Disciplinære foranstaltninger

Disciplinære foranstaltninger over for studerende
ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Reglerne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse af lov om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 780 af 08/08/2019, § 41, samt Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr. 18 af 09/01/2020, § 4 og 22. Reglerne omfatter alle højskolens studerende og kursister.

Ordensregler m. v.

Studerende skal bidrage til et godt studiemiljø, jf. Kodeks om god adfærd på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Studerende har pligt til at overholde ordens- og sikkerhedsregler, der fremgår af skilte og opslag  eller er beskrevet på intranettet, for eksempel it-regler, biblioteksbestemmelser og eksamensregler.

Til et godt studiemiljø hører, at der ikke festes og drikkes alkohol andre steder end i fredagsbaren; det er forbudt at overnatte på højskolen; højskolens rygepolitik skal overholdes, og alarmsystemet skal respekteres, dvs. det er forbudt at blokere og holde døre åbne.

Studerende har pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra højskolens medarbejdere, om at ordensreglerne skal overholdes.

Gentagne eller grove overtrædelser indberettes til rektoratet, eller den rektoratet har bemyndiget til at behandle sager om overtrædelse af reglerne.

Eksamenssnyd og andre regelbrud

Eksamenssnyd: Hvis studieadministration, eksamenstilsyn, underviser eller censor får mistanke om snyd ved eksamen, undersøger den eksamensansvarlige sagen ved at indhente en udtalelse fra studieadministration, eksamenstilsyn, underviser og/eller censor og evt. tage en samtale med den studerende. Hvis den ansvarlige vurderer, at mistanken er begrundet, overtager rektoratet sagen.

Snyd med opgaver i undervisningen: Hvis underviser eller censor får mistanke om snyd med opgaver i undervisningen, undersøger underviseren sagen ved at kontakte relevante parter (fx kilder), evt. undersøge andre opgaver fra samme studerende og evt. tage en samtale med den studerende. Hvis underviser vurderer, at mistanken er begrundet, overtager rektoratet sagen.

Andet: Andre grove regelbrud indberettes også til rektoratet, fx. forfalskning af dokumenter, der er udstedt af eller bruges på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, brug af forfalskede dokumenter i forbindelse med ansøgning om optagelse, misbrug af data, datahacking, uretmæssig brug af højskolens it-ydelser, uretmæssig brug af andres værker, mv. Rektoratet afgør, om sager skal meldes til  politiet.

Kriminelle forhold

Kriminelle forhold som trusler, vold, hærværk, brandstiftelse, tyveri osv. skal straks indberettes til nærmeste leder, som går videre til rektoratet. Rektoratet tager stilling til evt. sanktioner og evt. politianmeldelse.

Hvis Danmarks Medie- og Journalisthøjskole opdager, at en studerende har forfalsket sit eksamensbevis eller givet andre falske oplysninger for at blive optaget, bliver den pågældende studerendes optagelse annulleret.

Sanktioner

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan bruge følgende sanktioner:

Advarsel
Advarsler kan være mundtlige eller skriftlige. Alle ledere kan give advarsler ved brud på ordensreglerne. I andre sager kan rektoratet eller den, rektoratet bemyndiger til det, give advarsler.

Bortvisning fra eksamen
Hvis en studerende snyder med opgaver, snyder ved eksamen eller overtræder eksamensreglerne bortvises vedkommende fra prøven, jf. Eksamensbekendtgørelsen. Bortvisning fra eksamen betyder, at den studerende har brugt et eksamensforsøg og ikke får bedømt sin opgave. Retten til reeksamen i samme eksamenstermin bortfalder også. Opgavesnyd/eksamenssnyd/overtrædelse af eksamensregler kan i grovere tilfælde resultere i, at den studerende bliver bortvist  fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i kortere eller længere tid.

Annullering af eksamenskarakter
En eksamenskarakter annulleres, hvis Danmarks Medie- og Journalisthøjskole før eller efter offentliggørelse af eksamensresultat konstaterer opgavesnyd/eksamenssnyd/overtrædelse af eksamensregler. Den studerende har da brugt et eksamensforsøg. I grovere tilfælde kan den pågældende blive bortvist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i kortere eller længere tid.

Udelukkelse fra aktiviteter og forløb ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
En studerende kan blive udelukket fra at deltage i bestemte aktiviteter ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fx. undervisningsforløb, hvis vedkommende har overtrådt ordensreglerne, snydt med opgaver, snydt på andre måder eller på anden måde står bag kriminelle forhold. Udelukkelsen kan gælde i en begrænset periode eller være permanent. Udelukkelsen kan også have karakter af fratagelse af allerede beståede ECTS, hvis det viser sig, at forløbet er bestået i kraft af opgaver, hvor der er snydt.

Bortvisning fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Rektoratet kan bortvise en studerende, som groft eller gentagne gange har overtrådt ordens-reglerne, snydt med kilder, snydt på andre måder eller på anden måde står bag kriminelle forhold. Når rektoratet afgør om en studerende skal bortvises, og om det i  givet fald skal være for en begrænset periode eller permanent, skal der blandt andet lægges vægt på:
     - overtrædelsens konkrete skadevirkning for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
     - om den studerende tidligere har fået advarsler
     - risiko for gentagelse
     - omverdenens respekt for arbejdet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
     - omverdenens respekt for eksamen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
     - om en mindre sanktion kan give den samme virkning.

Midlertidig bortvisning betyder, at den studerende  i perioden skal aflevere studiekort og lignende, og er udelukket fra undervisning, eksamen og alle andre aktiviteter på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Permanent bortvisning betyder, at den studerende bliver udmeldt.

Procedure

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole følger Forvaltningsloven. Det betyder bl.a. at den studerende skal have mulighed for at udtale sig, før sagen bliver afgjort.

En indberetning til nærmeste leder eller rektoratet skal være skriftlig, eller skal snarest følges op af en skriftlig beskrivelse af sagen. Beskrivelsen skal have en form, så den kan bruges til at forelægge sagen for den studerende.

Rektoratet, eller den rektoratet bemyndiger hertil, kan indkalde den studerende til en samtale til nærmere belysning af sagen. Den studerende har ret til at møde med en bisidder.

Klageadgang

En leders afgørelse kan indbringes for rektoratet. Fristen for indgivelse heraf er to uger. Rektoratets afgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet for så vidt det angår retlige forhold, jf. Bekendtgørelse af lov om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, § 42. Fristen her er ligeledes to uger. 

Ikrafttræden

Disse regler træder i kraft den 1. september 2003 og gælder for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles nuværende og fremtidige studerende.

 

Revideret november 2014

 

Senest ændret: tirsdag den 30. juni 2020, 10:25